Begin Our Bhajan Session With Meditating

AUM 3 Times


Om Suklaam Bharadharam Vishnum Shasivarnam Chathurbhujam,
Prasanna Vadanam Dhyayet Sarva Vighnopa-Shantaye,
Agajaanana Padmaarkam Gajaananam Aharnisham,
Aneka Dantham Bhakthaanam Eka Dantham Upasmahe

Om Gurur Brahma Gurur Vishnu - Gurur Devo Mahesh Varah
Guru Saakshaat Para Brahma - Tasmai Shri Guruve Namah

Om Sivaaya Vishnu Roopaaya,Siva Roopaaya vishnave,
Sivassya Hrudayam Vishnor, Vishnoscha Hrudayam Siva ha

Om Sarvamangalamangalye Sive Sarvathasaadhike,
Saranye Trayambake Gauri Naraayani Namosthuthe.

Namastestu Mahaamaaye Shreepeete Surapoojite
Shankha Chakra Gadaa Haste Mahaalakshmi Namostu Te.

Saraswathi Namastubhyam Varade Kaamaroopini
Vidyaarambham Karishyaami Siddhir Bhavatu Mey Sada

Sri Gayatri Mantra (3 times)

Aum Bhur Bhuvah Swah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yo Nah Prachodayat

Om shanthi shanthi shanthi hi

Mahamrityunjaya Mantra (3 times)

Om Trayambakam Yajaamahey Sugandhim Pushti Vardhanam
Urvaarukamiva Bandhanaath Mrutyor Muksheeya Maamritaat

Om shanthi shanthi shanthi hi

Sree Rama Mantra (3 times)

Om Sree Raama Raama Raamethi Rame Raame Manorame,
Sahasra Naama Thatthulyam Raama Naama Varaanane

Om shanthi shanthi shanthi hi